Podpora prijímacích oddelení.

logo Pro Urgent

Vytvorenie logomarku a logotypu

Brand

Určenie farebnosti a realizácia font pairingu

Brand

Spracovanie komplexného brand manuálu

Brand

sestra Pro urgent
Pro Urgent - brand manuál

Prípadová štúdia.

Pro Urgent – občianske združenie na podporu centrálnych príjímacích oddelení fungujúcich v rámci celej Slovenskej republiky, sa rozhodlo nechať si vypracovať brand identitu.

Pro Urgent

Vytvorenie brand identity

Starostlivosť o pacientov, ochrana života a zdravia, empatia a altruizmus. To sú hodnoty, ktoré združenie svojou činnosťou zosobňuje. Tieto hodnoty sú v súlade s archetypom caregiver. Archetyp je príznačný pre väčšinu organizácií pôsobiacich v zdravotníctve a v neziskovom sektore. Ide o vznešené poslanie.

Vzhľadom na oblasť pôsobenia občianskeho združenia a stanovami definovaný zoznam činností som určil nasledovné kľúčové slová pre symboliku loga: zdravie, lekár a urgent.

Konštrukcia loga vznikla spojením ikony a logotypu. Textová časť loga vychádza z definovaného archetypu. Pre archetyp caregiver je príznačné použitie script fontu. Ide o digitálne vyjadrenie napodobeniny ručne písaného textu. Skriptové písmo je príznačné svojou neformálnosťou a vysokou mierou prístupnosti. Z dôvodu nevyhnutnej striedmosti pri použití tohto typu písma nebude využité ako primárne písmo, ale bude ho svojou existenciou vhodne dopĺňať a pridávať mu potrebný akcent.

Po zohľadnení prezentovaných hodnôt združenia, definovaného archetypu a psychológie písma, bolo ako typografický základ pre konštrukciu textovej časti loga vybraté písmo Bukhari Script.

Farebnosť som určil s ohľadom na odraz stanovami definovaných činností a zdravotnícku oblasť pôsobenia občianskeho združenia. V rámci manažmentu farieb som výber primárnych farieb realizoval v pravom spektre chladných farieb na modro-zelenom rozhraní. Kým modrá zložka vyjadruje dôveru, zelená zrkadlí liečebné vlastnosti. Pre zabezpečenie kontrastu bola ako akcentová farba do primárnych farieb zaradená ružová. Systém dopĺňajú odtiene sivej.

Správny výber písma pre občianske združenie, je veľmi dôležitý z hľadiska potreby korektného vyjadrenia hodnôt, ktoré združenie reprezentuje. Má svoje nezameniteľné miesto pri definovaní identity združenia. Jednou z typografických požiadaviek, zohľadnených pri výbere písma, bolo kladenie dôrazu na jeho modernosť a nadčasovosť.

Z uvedeného dôvodu som pre reprezentáciu združenia vybral bezpätkové (sans serif) písmo. Tento typ písma vyjadruje modernosť, čistotu a ľudskosť, čo sú atribúty, s ktorými sa združenie identifikuje. Ďalšou vlastnosťou, ktorú by malo písmo symbolizovať, je prístupnosť. Zabezpečenie adekvátneho vyjadrenia tejto vlastnosti je realizované prostredníctvom výberu zaobleného textu bez hrán. Po zohľadnení požiadaviek združenia, archetypu a psychológie písma, bolo ako typografický základ vizuálnej identity vybraté písmo Maven Pro.

Budovanie brandu predstavuje investíciu do dôveryhodnosti občianskeho združenia, ktorá je spôsobilá priniesť združeniu zlepšenie jeho východiskovej pozície pri uchádzaní sa o grantové podporné programy. Používanie loga a manažmentu farieb, ako aj jednotná komunikácia smerom k návštevníkom môžu prispieť k spoznateľnosti a zapamätateľnosti značky a pretaviť sa do vyššej informovanosti širokej, ako aj odbornej verejnosti o problematike prevencie zdravia.

Pro Urgent - branding - symbolika
Pro Urgent - farby
Pro Urgent - logo
Pro Urgent - branding - symbolika
Pro Urgent - brand manuál
Pro Urgent - brand manuál

Záver

Zhodnotenie spolupráce

Pro Urgent je jedným z najzaujímavejších projektov, na ktorých som mal tú česť pracovať. Veľmi si cením snahu predstaviteľov združenia o edukáciu širokej verejnosti a spoločensky prospešné aktivity. Verím, že podobne orientovaných združení vznikne v budúcnosti viac.

Radovan Hýbl

Radovan Hýbl

ekonóm a webdizajnér

S Radovanom som mala tú česť spolupracovať pri tvorbe loga, brand manuálu a príprave web stránky pre občianske združenie. Veľmi milo ma prekvapila profesionalita počas celého procesu tvorby – od prvotného briefingu, ktorý je pre pochopenie klienta a jeho požiadaviek kľúčový, až po samotný výsledný výstup.
Návrhy boli čisté, vkusné, originálne a presne reflektovali potreby zadávateľa.
Zároveň veľmi oceňujem vysokú úroveň komunikácie a rýchlosť spätnej väzby, ktoré spoločne s veľmi dobrým navnímaním klienta vytvárajú ideálne podmienky pre efektívnu realizáciu akýchkoľvek grafických, ale aj iných marketingových projektov.
Nemám spolupráci s Radovanom naozaj čo vytknúť, ide o skúseného profesionála s veľmi ľudským a ústretovým prístupom.
Určite budem rada, ak budeme mať možnosť spolupracovať aj v budúcnosti, či už v rámci ďalších aktivít alebo na iných zaujímavých projektoch.

Lucia Stefansky

Lucia Stefansky

zadávateľka Pro Urgent

Pro Urgent

Edukačná a fundingová platforma.

Pro Urgent je občianska platforma zastrešujúca záujmy oddelení centrálnych príjmov a širokej verejnosti v oblasti poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Radovan Hýbl

Radovan Hýbl

ekonóm a webdizajnér

Platforma bola založená personálom Centrálneho prijímacieho oddelenia Bratislava, pod vedením primára doc. MUDr. Júliusa Hodosyho, PhD., MPH.

Sídlom združenia je bratislavský Ružinov.

Cieľom združenia je podpora informovanosti širokej a odbornej verejnosti o problematike poskytovania zdravotnej starostlivosti a prevencie zdravia.